Komunikat sadowniczy z dn. 4.07.2013 r. – zabiegi po zbiorach truskawek

Latem i jesienią zachodzą ważne procesy fizjologiczne bardzo istotne dla produktywności truskawek – krzewienie się truskawek, czyli rozstania się w wyniku wyrastania nowych pędów, oraz zawiązywanie się nowych pąków kwiatowych na wierzchołkach pędów w celu zaowocowania roślin w roku następnym. Oba te procesy są ze sobą powiązane- pierwszy z nich zachodzi w lipcu-sierpniu, drugi- w sierpniu, wrześniu i później. O dobrym polowaniu w roku następnym decyduje więc duża liczba zawiązanych pąków a to zależy od liczby miejsc- wierzchołków pędów, na których powstają kwiaty.

Jeżeli zaniedba się plantację jesienią, odbije się to obniżeniem plonów w roku następnym nawet wówczas, gdyby wiosenne prace pielęgnacyjne były prowadzone bez zarzutu.

Do zabiegów agrotechnicznych, które powinny być wykonywane przez producentów po zbiorze owoców należą między innymi:

  • usuwanie rozłogów,
  • ochrona przeciwko chorobom i szkodnikom
  • i nawożenie.

Koszenie liści może ale nie musi być wykonywane każdego roku, zabieg ten nie zawsze jest konieczny i nie powinien być wykonywany rutynowo co roku.

Ochrona plantacji truskawek

Zwalczanie szkodników

•    Przędziorki – Latem obserwuje się największe nasilenie populacji przędziorka chmielowca, który bardzo szybko namnaża się w wysokiej temperaturze. Szkodniki te mogą być  zwalczane jednocześnie z roztoczem truskawkowcem, na którego polecane są dwa akarycydy: Sanmite 20 WP  w dawce 2,25 oraz Ortus 05 SC 1,0-1,25/ha, o ile nie był stosowany wcześniej, gdyż można go użyć tylko 1x w sezonie.

•    Roztocz – jest kolejnym groźnym szkodnikiem, na którego należy zwrócić uwagę w okresie zaraz po zbiorach owoców. Jest  to szkodnik jeszcze mniejszy od przędziorka (długość ciała tego szkodnika wynosi 0,15-0,28 mm), a ponadto ukryty w najmłodszych, zwiniętych listkach i bez binokularu jest trudny do zauważenia. Namnaża się stopniowo, więc im starsza plantacja, tym szkody są większe.

Dla poprawy efektywności ochrony ważne jest wykonanie 2-ch zabiegów w odstępie 7 dni. Większą skuteczność ochrony chemicznej uzyska się na plantacjach, na których skoszono liście (wówczas ciecz użytkowa ma większe szanse dotrzeć  do najmłodszych liści), a opryskiwanie przeprowadzono przy użyciu opryskiwacza z dodatkowym strumieniem powietrza (co pozwoli na dobrą penetrację roślin przez ciecz).

•    Opuchlaki to chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych. Aby ograniczyć skutki żerowania larw powinno się zwalczać chrząszcze, właśnie w okresie po zbiorach owoców. Opryskuje się rośliny i glebę pod nimi, preparatami, zawierającymi chloropiryfos lub z grupy  neonikotynoidów np. Mospilan 20 SP.
Zwalczanie chorób

Zwalczanie chorób

Konieczna jest jej kontynuacja ochrony przeciwko chorobom także po zbiorach. Zebranie owoców z plantacji wcale nie musi oznaczać zakończenia ochrony chemicznej przed chorobami, takimi jak: szara pleśń, biała plamistość liści czy mączniak prawdziwy. Koszenie liści i usuwanie ich z plantacji po zbiorze ogranicza występowanie wyżej wymienionych chorób w następnym sezonie.

Jeśli liści nie skoszono wskazane są zabiegi chemiczne; przeciwko szarej pleśni:

  • Folpan 80 WG,
  • Pomarsol Forte 80 WG,
  • Sadoplon 75 WP lub Thiram Granuflo 80 WG

Przeciwko mącznikowi prawdziwemu truskawki:

  • Nimrod 250 EC,
  • Domark 100 EC,
  • Topsin M 500 SC,
  • Zato 50 WG.

Poza fungicydem Nimrod 250 EC wszystkie wymienione działają również przeciwko białej plamistości liści truskawki.

Koszenie liści truskawek

Koszenie liści – powinno być ono wykonane najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu zbioru owoców. Opóźnienie tego zabiegu nie jest wskazane, bowiem utrudnia odpowiednie przygotowanie się roślin do zimy (wytworzenie dostatecznej masy liści okrywających zimą system korzeniowy oraz korony roślin) i obniża plonowanie w następnym roku (osłabienie procesu powstawania koron bocznych, zmniejszenie liczby zawiązanych pąków na rok przyszły).

Jest to zabieg fitosanitarny polecany na plantacjach opanowanych przez choroby lub szkodniki. Przy silnym uszkodzeniu roślin przez choroby i szkodniki celowe jest usunięcie liści z pola, np. wraz ze zużytą ściółką, z kolei przy niewielkim porażeniu-można pozostawić je na plantacji (po wyschnięciu dają się one łatwo rozdrobnić i wymieszać z glebą). Koszenie liści na plantacjach zdrowych i dobrze utrzymanych jest uzasadnione tylko w przypadku bardzo silnego wzrostu roślin.

Niszczenie rozłogów truskawek

Niszczenie rozłogów – zabieg ten powinien być wykonywany co najmniej dwukrotnie w sezonie, na początku lipca lub w połowie tego miesiąca oraz na początku września. Rozłogi to zło konieczne na plantacjach produkcyjnych, gdyż podobnie jak chwasty  konkurują z roślinami matecznymi o wodę, składniki pokarmowe i światło, pogarszają też warunki fitosanitarne, w konsekwencji wpływają na słabsze plonowanie truskawek.

Nawadnianie truskawek

Ważne nawadnianie – Truskawka należy do najpłycej korzeniących się roślin sadowniczych, woda jest więc jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, decydujących o wysokości i jakości plonu roślin tego gatunku. Rośliny truskawki wymagają wody dostępnej w glebie w czasie całego okresu wegetacji, ale wyraźnie wyższe zapotrzebowanie na wodę wykazują między innymi w okresie zawiązywania pąków na następny rok. Nawadnianie w tych okresach jest bardzo ważnym i koniecznym zabiegiem pielęgnacyjnym, jeśli jest taka możliwość a są braki opadów.