Komunikat sadowniczy BCS z dnia 18.06.2012 – szkodniki

W dniu 18.06.2012 roku został wydany komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami.

Jabłoń

Odłowy pierwszego pokolenia zwójki siatkóweczki trwają już od 20 maja. W tym roku ze względu na zmienny przebieg warunków pogodowych znacznie wydłużył się okres wylotu motyli. Zabieg zwalczający należy wykonać na przełomie tygodnia lub w następnym. Należy zastosować typowe insektycydy polecane do zwalczania tej grupy szkodników, które zwalczają różne stadia larwalne. Zabieg ten będzie jednocześnie niszczył dalszą część pierwszego pokolenia owocówki jabłkóweczki (od 10 czerwca notuje się wznowienie lotu motyli). Rozpoczynają się także wyloty motyli zwójki bukóweczki i wydłubki oczateczki. Dlatego też warto podkreślić, że zabieg wykonany w przyszłym tygodniu na zwójkę siatkóweczkę, oprócz owocówki jabłkóweczki będzie także zwalczał pierwszą frakcję gąsienic tych dwóch gatunków zwójkówek. Przypominamy, że występują duże różnice zarówno w liczebności omawianych wyżej szkodników jak i w okresach ich występowania w poszczególnych sadach i rejonach. Z tego względu decyzja o potrzebie zabiegu i optymalnym terminie opryskiwania powinna być podejmowana na podstawie monitoringu występowania tych szkodników prowadzonego w danym sadzie.

zwojka_siatkoweczka owocowka_jablkoweczka wydlubka_oczateczka

Zwójka siatkóweczka         Owocówka jabłkóweczka   Wydłubka oczateczka W obecnym sezonie wegetacyjnym w wielu sadach duży problem stanowić mogą przędziorki. Dlatego też konieczne są systematyczne obserwacje ich obecności i liczebności w sadzie. Aby ich zwalczanie było efektywne powinno być wykonane niezwłocznie po przekroczeniu progu szkodliwości np. środkiem Envidor 240 SC. Przy bardzo wysokiej liczebności tych szkodników efekty zwalczania są słabsze.

przedziorki

Najczęściej w sezonie wegetacji wykonuje się kilka zabiegów zwalczających przędziorki. Z tego względu ogromną uwagę trzeba zwracać na właściwą rotację stosowanych akarycydów. Akarycydy zwykle ograniczają jednocześnie szpeciele, jeśli te są na liściach. W sadach jabłoniowych obecnie licznie występuje mszyca jabłoniowa. Jednakże z jej wyniszczeniem nie powinno być większych problemów, gdyż są dostępne skuteczne środki mszycobójcze jak np. Movento 100 SC.

mszyca_jabloniowa

Śliwa

Nadal trwają wyloty motyli pierwszego pokolenia owocówki śliwkóweczki. W sadach, w których zagrożenie tym szkodnikiem jest duże pod koniec tego tygodnia lub na początku następnego należy wykonać zabieg zwalczający np.Calypso 480 SC, uwzględniając termin ostatniego opryskiwania. Lokalnie mogą być potrzebne zabiegi zwalczające szpeciele oraz mszyce.

Grusza

W sadach gruszowych obserwować miodówki gruszowe, by w razie potrzeby zwalczać je dostępnymi środkami ochrony roślin jak Movento 100 SC.

miodowka_gruszowa

Czereśnia i wiśnia

W sadach czereśniowych i wiśniowych nadal trwa lot nasionnicy trześniówki. Pierwsze zabiegi zwalczające wykonano. Do dnia dzisiejszego ogólna liczba odłowionych much na żółte pułapki lepowe zawieszone w sadach jest zdecydowanie niższa niż w poprzednich latach. Konieczny jest jednak dalszy monitoring lotu much szkodnika w każdym sadzie, co pozwoli na ustalanie właťciwej strategii zwalczania. Terminy zabiegu np. Calypso 480 SC (rejestracja dla czereśni) najlepiej wyznaczać na podstawie odłowu much na żółte pułapki lepowe. Zabiegi zwalczające nasionnicę niszczą (ograniczają) jednocześnie mszyce (notuje się je w niektórych sadach).

nasionnica_trzesniowka

Porzeczka, truskawka

Kontrolować należy obecność i liczebność przędziorka chmielowca, by zaplanować zwalczanie po zakończonym zbiorze owoców. Obecnie nie ma jeszcze dozwolonych akarycydów do stosowania przed zbiorem. Tam gdzie konieczne na porzeczce, można jeszcze zwalczać mszyce, dozwolonym środkiem. Warto obserwować obecność jaj i larw pryszczarka porzeczkowa pędowego i gdyby pojawił się intensywny lot, podjąć zwalczanie dozwolonym preparatem o krótkim okresie karencji ale na pewno trzeba być przygotowanym na zwalczanie tego szkodnika po zbiorze owoców. Coraz częściej obserwuje się larwy pryszczarka porzeczkowiaka liściowego a ponadto trwa intensywny lot motyli przeziernika porzeczkowca (odłowy motyli w pułapkach z feromonem). Jeśli konieczne, zwalczanie można wykonać podczas intensywnego lotu motyli, pamiętając o zbliżającym się zbiorze owoców i konicznym zachowaniu bezpieczeństwa owoców.

Malina owocująca na pędach drugorocznych

Notuje się uszkodzenia powodowane przez pryszczarka namalinka łodygowego i mszyce (przestrzegać okresu prewencji). Zwalczać je dozwolonymi środkami, pamiętając o zachowaniu okresu prewencji i karencji.

Malina owocująca na pędach jednorocznych

Obserwować występowanie mszyc i pryszczarka namalinka łodygowego, zwalczać je podobnie jak na malinie wymienionej wyżej. Zaczynają pojawiać się przędziorki, ale brak jest środków do ich zwalczania. Na odmianie Glen Ample (szczególnie na niej, gdyż jest bardzo wrażliwa na tego szkodnika) obserwuje się objawy uszkodzenia powodowane przez przebarwiacza malinowego. Niestety brak jest środków do jego zwalczania.