Kenja 400 SC – fungicyd do walki z szarą pleśnią

Jedną z najbardziej znanych chorób spośród występujących na plantacjach truskawek jest szara pleśń powodowana przez stadium konidialne grzyba Botrytis cinerea. Patogen może infekować wszystkie organy roślinne. Najbardziej niebezpieczne jest jednak porażenie pąków kwiatowych oraz kwiatów, ponieważ w drastyczny sposób zmniejsza to plonowanie.

Obecnie w Polsce do zwalczania szarej pleśni na plantacjach truskawek zarejestrowane jest 38 fungicydów, które zawierają w sumie 21 substancji czynnych. Wśród nich od tego sezonu znajduje się nowy preparat Kenja 400 SC.

Plantator tworząc program ochrony roślin, bierze pod uwagę kilka czynników. Interesują go:

  • bieżące warunki pogodowe,
  • faza rozwoju rośliny,
  • wielkość źródła infekcji,
  • sposób działania fungicydu i jego skuteczność,
  • wpływ wykonanego zabiegu na trwałość pozbiorczą owoców,
  • okres karencji oraz poziom pozostałości w owocach.

Jednym z elementów ułatwiających wybór preparatu jest korzystanie z modelu chorobowego, który ocenia ryzyko infekcji. Producent owoców uzyskuje za jego pośrednictwem informację o zagrożeniu w zakresie od 0 do 100%. Można przyjąć zasadę, że od początku wegetacji do okresu kwitnienia przy zagrożeniu infekcją do 30% infekcją sięga się po środki kontaktowe.

Natomiast przy wyższym zagrożeniu w tym okresie oraz podczas kwitnienia wykorzystuje się środki wgłębne, systemiczne, o działaniu zarówno zapobiegawczym, jak i interwencyjnym. Im bliżej zbiorów, tym bardziej stają się pożądane w tej grupie fungicydy o krótkim okresie karencji.

Dlatego też nowy fungicyd Kenja 400 SC może być interesującym narzędziem dla producentów truskawek. Nowością na naszym rynku jest zawarta w nim substancja czynna izofetamid.

  • Z jednej strony należy ona do znanej producentom truskawek grupy SDHI (ang. succinate dehydrogenase inhibitor = inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej).
  • Z drugiej, zawiera odróżniającą ją od innych substancji z tej grupy, elastyczną strukturę, która umożliwia bezpośrednie dostosowanie się do struktur patogenu. Dzięki temu proces powstawania odporności grzyba powodującego szarą pleśń jest mocno ograniczony.

Kenja 400 SC jest fungicydem o działaniu zapobiegawczym oraz leczniczo-interwencyjnym, z 1-dniowym okresem karencji. W roślinie przemieszcza się translaminarnie. Ma rejestrację do użycia od fazy BBCH 60 (początek kwitnienia) do fazy BBCH 87 (główny zbiór– wybarwianie się owoców), w dawce 1,2 l/ha.

Trwałość owoców truskawek z produkcji w gruncie otwartym po 4 dniach przechowywania – kontrola (a)
Trwałość owoców truskawek z produkcji w gruncie otwartym po 4 dniach przechowywania – po użyciu preparatu Kenja w dawce 400 SC 1,2 l/ha (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawarta w tym preparacie substancja czynna działa na wszystkie stadia rozwojowe grzyba powodującego szarą pleśń, zaburzając jego proces oddychania podczas kiełkowania zarodników, wzrostu grzybni na powierzchni liści i podczas ich penetracji, wtórnego wzrostu grzybni oraz tworzenia zarodników. Taki sposób działania powoduje, że warto go stosować zwłaszcza w warunkach wyższego ryzyka infekcji (od 30%).

Wprowadzając środek Kenja 400 SC do programu ochrony truskawki, uzyskuje się skuteczność zabiegów sięgającą 100%. Ponadto istotnej poprawie ulega trwałość owoców podczas obrotu handlowego.

Ważną informacją dla handlowców i konsumentów jest bardzo niska zawartość pozostałości w owocach po stosowaniu fungicydu z 1-dniowym okresem karencji. Dopuszczalna w owocach zawartość pozostałości jego substancji czynnej wynosi 3 mg/kg, ale po jednym dniu od zastosowania stwierdzano w nich zaledwie 0,36-0,41 mg/kg.

Ze względu na dużą przydatność nowego fungicydu w uprawie truskawek, warto przypomnieć o racjonalnym jego stosowaniu. Maksymalna liczba zabiegów wykonanych nim w sezonie nie może przekroczyć 2, w odstępie co najmniej 7 dni.

Pamiętając o tej zasadzie, mamy szansę na wiele lat korzystania z tego rozwiązania.

Dr Paweł Krawiec – Horti Team, Lublin