Integrowana Ochrona Roślin w praktyce

Od 1 stycznia 2014 roku stosowanie zasad integrowanej ochrony przez sadowników w Unii Europejskiej będzie standardem. Polscy sadownicy w tym temacie mogą czuć się spokojniejsi i w pełni przygotowani, ponieważ większość z nich od lat prowadzi swoje gospodarstwa według tych zasad. Od 2004 roku znaczna część sadowników wdrożyła już system integrowanej ochrony roślin w ramach prowadzonej IPO.

Dlaczego integrowana produkcja?

Jednym z celów rolnictwa do niedawna było wytworzenie jak największej ilości płodów, wobec tego stosowano coraz więcej nawozów oraz pestycydów.

W efekcie takiej praktyki zaobserwowano niepokojące i niekorzystne skutki ekologiczne. Dlatego zaczęto poszukiwać pewnych rozwiązań, które umożliwiłyby ochronę upraw przed agrofagami, przy zachowaniu ekonomicznej opłacalności prowadzonej produkcji, a tym samym ograniczeniu niekorzystnych skutków.

Wobec tego podjęto działania, które doprowadziły do opracowania podstaw integrowanej produkcji owoców z uwzględnianiem i zachowaniem zasad integrowanej ochrony roślin.

Podstawowe zasady

Poniżej podajemy wybrane zasady integrowanej ochrony:

Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub ograniczanie ich negatywnego wpływu poprzez:

  • wykonywanie odpowiedniej i zalecanej agrotechniki dla prowadzonych upraw,
  • stosowanie materiału siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie, wolnego od chorób i szkodników,
  • planowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji danych upraw,
  • zapobieganie introdukcji organizmów szkodliwych,
  • tworzenie i dbanie o habitaty organizmów pożytecznych,
  • prowadzenie ochrony organizmów pożytecznych,
  • przestrzeganie zasad higieny sanitarnej i fitosanitarnej (czyszczenie maszyn i sprzętu rolniczego, dezynfekcja pomieszczeń przechowalniczych).

Prowadzenie regularnego monitoringu występowania organizmów szkodliwych na plantacji. Decyzja o wykonywaniu zabiegu chemicznego powinna być podejmowana na podstawie monitoringu występowania agrofagów.

Zwalczanie organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych (szkodników, chorób, chwastów) powinno być prowadzone z wykorzystaniem w pierwszej kolejności metod biologicznych, fizycznych oraz agrotechnicznych i mechanicznych, przedkładając te metody nad chemiczną metodę ochrony.integrowana

Prowadzenie dokumentacji IOR

Jeżeli sadownik stara się o uzyskanie certyfikatu poświadczającego prowadzenie uprawy metodą integrowanej produkcji, powinien prowadzić ewidencję wszystkich działań związanych z kwestią IP.Powinny być one dokumentowane w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin. Notatniki te mogą być prowadzone w wersji elektronicznej lub papierowej.

Obligatoryjne szkolenia

Od 1 stycznia 2014 roku każdy z producentów sadowniczych, warzywniczych i rolniczych będzie zobligowany do odbycia szkolenia z zakresu Integrowanej Produkcji. Osoby, które wykonują zabiegi chemiczne oraz używają w tym celu specjalistycznego sprzętu, zobowiązane są do odbycia szkolenia oraz posiadania ważnego zaświadczenia.

Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin i integrowanej produkcji nie jest wymagane od osób, które mają zaświadczenie wydawane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą. Ważność przebytego szkolenia wynosi 5 lat.

integrowana 1