Dobry start młodych drzewek

Wiosna to czas kiedy większość sadowników zakłada nowe sady.  W celu zapewnienia dobrego startu młodych drzewek należy je posadzić do odpowiednio przygotowanej gleby,  najlepiej o jak najwyższej zawartości próchnicy i sprawnej biologicznie. Należy zadbać również o odpowiedni do wymagań sadzonych drzewek odczyn gleby oraz zasobność w składniki pokarmowe.

Podstawa to próchnica

rosahumus użyźniaczPróchnica glebowa składa się z wielu frakcji o różnej barwie, rozpuszczalności w wodzie i łatwości mineralizacji. Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe. Doskonałym źródłem aktywnych biologicznie kwasów humusowych jest Rosahumus.  Zawiera 85% kwasów humusowych pochodzących z leonardytów, 12%  K2O oraz 0,6% żelaza. Kwasy humusowe w Rosahumusie swoją szczególną bioaktywnością przewyższają pięciokrotnie kwasy humusowe z innych źródeł materii organicznej. Substancja organiczna zawarta w oborniku czy kompoście w większości ulega mineralizacji, w mniejszej części humifikacji prowadzącej do powstania próchnicy, w tym kwasów humusowych. Rosahumus działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych i biostymulator rozwoju roślin. Stosowanie Rosahumusu jest szczególnie efektywne w gospodarstwach o niskiej zawartości próchnicy, w których nie stosuje się obornika, a tak jest w zdecydowanej większości gospodarstw sadowniczych.

Kwasy humusowe:

– poprawiają strukturę gleb i stosunki wodno-powietrzne, a na glebach ciężkich i zlewnych zapewniają lepsze ich przewietrzanie i retencję wody

– zwiększają pojemność wodną gleb lekkich, zmniejszają zagrożenie suszą, zapobiegają erozji  i powierzchniowym spływom wody

– aktywizują rozwój mikroorganizmów glebowych

– zwiększają dostępność składników pokarmowych

–  zatrzymują rozpuszczone nawozy mineralne w strefie korzeniowej, zmniejszają ich wypłukiwanie

– działają jak naturalny chelat jonów metali (wapń, żelazo, magnez, potas ,mangan) dzięki temu ułatwione jest ich pobieranie przez rośliny

– stymulują  rozwój systemu korzeniowego

– stymulują rozwój i rozprzestrzenianie się pożytecznych mikroorganizmów glebowych np. Azotobacter , Nitrosomonas ,Pseudomonas

Próchnica poprawia zasobność gleb. Jej związki mogą zmagazynować 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby. Zwiększają też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn. Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, decyduje o jej strukturze  i właściwościach sorpcyjno-buforujących. Próchnica działa jako lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek w większe cząsteczki, tym samym powstaje struktura gruzełkowata gleby. Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną.  Mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Jest to właściwość, która ma szczególne znaczenie dla gleb piaszczystych, ponieważ ich pojemność wodna zależy głównie od zawartości substancji próchnicznych. Wysoka zawartość próchnicy w glebie zapobiega nadmiernemu gromadzeniu metali ciężkich, zmniejsza także ryzyko uruchomienia aktywnego glinu na glebach kwaśnych, które niestety przeważają w regionach sadowniczych.

Sprawność biologiczna gleby

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o dobrym zaopatrzeniu drzewek w składniki pokarmowe jest sprawna biologicznie gleba. Wysoka koncentracja w glebie bakterii Azotobacter, Nitrosomonas,  Bacillus, Aspergillus, Rhizopus, Pseudomonas wpływa na zwiększenie zawartości azotu, fosforu i żelaza łatwo dostępnych dla roślin uprawnych. Bakterie te żyją głównie w ryzosferze systemu korzeniowego roślin uprawnych. W odległości  0-1mm od powierzchni korzenia ich zagęszczenie jest największe.  Mikroorganizmy glebowe (bakterie  i grzyby) stanowią 2-3% materii organicznej.

Delsol_schemat działania

Na rozwój bakterii w glebie maja wpływ:

– wilgotność gleby;

– żyzność (zawartość próchnicy i kwasów humusowych, które są podstawową substancją odżywczą

– odczyn gleby (najlepiej pH >6)

– struktura gleby

– temperatura gleby

Szczególnie korzystna dla roślin jest wysoka zawartość w glebie bakterii Pseudomonas Putida, które mają właściwości ochronne gleby i poprawiające rozwój sytemu korzeniowego   nawożonych roślin. Nawozem stymulującym rozwój bakterii Pseudomonas w glebie jest Delsol. Nawóz zawiera azot ,węgiel ora unikalny Co-formulator ,zestaw substancji stymulujących aktywność bakterii Pseudomonas Putida.

Najlepsze efekty uzyskuje się przy łącznym stosowaniu Rosahumusu w dawce 3-6kg/ha lub płynnej jego wersji nawozu Liqhumus w dawce 15-30L/ha z nawozem Delsol w dawce 1-2 L/ha, w zespole uprawek przygotowujących pole pod nowy sad. Doskonałe efekty daje tez moczenie korzeni drzewek w 1% roztworze Rosahumusu i Delsolu. Jeżeli nie wykonano oprysku gleby przed założeniem sadu można młode drzewka podlać roztworem Rosahumus i Delsol.

Korzenie drzewka podlewane roztworem preparatu Delsol. Po lewej stronie drzewko wykopane na koniec sezonu wegetacyjnego, po prawej stronie drzewko tuż przed posadzeniem. ‘Jonagold Red Jonaprince’,Żelazna ,gm. Sadkowice 2013r

delsol 1

Odczyn gleby

Bardzo ważnym czynnikiem dla prawidłowego wzrostu młodych drzewek jest odpowiedni odczyn gleby, optymalny dla danego gatunku. Dużym błędem jest zakładanie sadu lub plantacji  krzewów jagodowych na glebach o niższym lub w przypadku borówki za wysokim pH.

W celu poprawy odczynu gleb należy je wapnować stosując nawozy : Wapniak kornicki, wapniak jurajski, Granucal, Pfysiomax, Oxyfertil Mg 75/25, Oxyfertil G 80. Dawki wapna należy ustalać w oparciu o wyniki analiz chemicznych.

Nawożenie przed założeniem sadu

Szczególnie ważne jest odpowiednie zaopatrzenie gleby w fosfor, potas i magnez w oparciu o analizy gleby. W celu zapewnienia prawidłowego odżywienia drzewek w pierwszym roku po posadzeniu warto podczas sadzenia zastosować nawóz Basacote start 6M. Skład tego nawozu (NPKMg 16-25-6-2+ mikro) został specjalnie dostosowany do wymagań drzew owocowych w pierwszym roku wegetacji. Nawóz stosujemy w dawce 40-50g /drzewko podczas sadzenia drzewek. Basacote starter 6M zapewnia powolne uwalnianie składników pokarmowych przez cały okres wegetacji.

Poprawa żyzności gleby i sprawności biologicznej, dopasowanie odczynu gleby do wymagań sadzonych drzewek oraz nawożenie startowe zapewniają dobry wzrost młodych drzewek. W konsekwencji czego uzyskujemy wysokie plony oraz relatywnie niskie koszty nawożenia w następnych latach uprawy.

Krzysztof Zachaj