Coragen 200 SC i Steward 30 WG / Rumo 30 WG – skuteczna ochrona

coragen 200 sc steward 30 wg insektycydyOwocówka jabłkóweczka i zwójkówki liściowe są stałym zagrożeniem upraw sadowniczych. W ostatnich latach ta grupa szkodników występuje w bardzo dużym nasileniu i aby uzyskać owoce bez uszkodzeń, konieczne jest wykonanie w sezonie 4–5 zabiegów zwalczających.

Dr Zofia Płuciennik, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Owocówka jabłkóweczka

W naszych warunkach klimatycznych owocówka jabłkóweczka rozwija się w dwóch pokoleniach. Znaczenie drugiego pokolenia w znacznym stopniu zależy od liczebności tego szkodnika w danym sadzie, a także od efektywności zwalczania pokolenia zimującego. W sadach, w których populacja owocówki jest duża, znacznie wydłużają się okresy lotu motyli poszczególnych pokoleń, wzrasta też znaczenie letniej generacji tego szkodnika.

Wylot motyli owocówki 1. pokolenia

Wylot motyli pierwszego pokolenia owocówki jabłkóweczki rozpoczyna się około połowy maja, a w trakcie jego trwania obserwowane są najczęściej dwa okresy nasilonych odłowów samców do pułapek feromonowych: pierwszy – w trzeciej dekadzie maja i pierwszej dekadzie czerwca i ponownie – w trzeciej dekadzie czerwca i na początku lipca. Oznacza to, że występują także dwa okresy masowego wylęgania się gąsienic tej generacji.

Wylot motyli owocówki 2. pokolenia

Główny lot motyli drugiego pokolenia odbywa się w trzeciej dekadzie lipca i pierwszej połowie sierpnia. Tak więc w sadach z wysoką populacją owocówki może zachodzić potrzeba wykonania nawet trzech zabiegów zwalczających: w pierwszej lub drugiej dekadzie czerwca i ponownie na przełomie czerwca i lipca na pokolenie zimujące oraz pod koniec lipca lub na początku sierpnia na letnie pokolenie. Bardzo duże znaczenie ma skuteczne zwalczanie tej pierwszej frakcji owocówki, bowiem w dużym stopniu wpływa to na liczebność i szkodliwość drugiego pokolenia.

Zwalczanie owocówki jabłkóweczki

Aby racjonalnie i efektywnie zwalczać owocówkę jabłkóweczkę, konieczne jest prowadzenie obserwacji dynamiki wylotu motyli z użyciem pułapek feromonowych i na tej podstawie podejmowanie decyzji o potrzebie wykonania zabiegu zwalczającego oraz określanie optymalnego terminu wykonania zabiegu zwalczającego w danym sadzie i sezonie.

W ostatnim roku (2011), np. przy bardzo dobrych warunkach termicznych w drugiej połowie maja, okres wylotu motyli pierwszego pokolenia był krótszy niż zazwyczaj i w wielu sadach zabieg zwalczający wykonany na początku czerwca wystarczał do skutecznego zniszczenia zimującej generacji tego szkodnika. Kolejne opryskiwanie należało wykonać dopiero pod koniec lipca na drugie pokolenie.

coragen steward cena zwalczanie owocówki zwalczanie zwójek

Zwójkówki liściowe

O szkodliwości zwójkówek w sadach jabłoniowych decydują głównie dwa gatunki, tj. zwójka siatkóweczka oraz zwójka bukóweczka. Są to gatunki dwupokoleniowe, których gąsienice w okresie lata żerują od połowy czerwca aż do zbioru owoców.

Zwalczanie zwójkówek – wyznaczanie terminu

Do określania optymalnych terminów zwalczania zwójkówek, podobnie jak i przy owocówce jabłkóweczki, bardzo pomocne są pułapki feromonowe. Wyloty motyli pierwszego pokolenia zwójki siatkóweczki trwają od trzeciej dekady maja do końca czerwca. Najwięcej motyli w pułapkach stwierdza się w pierwszej lub drugiej dekadzie czerwca, choć w niektóre sezony już w maju obserwowano intensywne wyloty.

Okres lotu letniego generacji jest dłuższy i przypada na trzecią dekadę lipca i sierpień, zazwyczaj jednak główny wylot kończy się już około połowy sierpnia. Zabieg zwalczający wylęgające się gąsienice zwójki siatkóweczki należy wykonać po upływie 8–12 dni od stwierdzenia w pułapce dużej liczby motyli. Przypada to po upływie 2–3 tygodni od początku regularnego lotu motyli poszczególnych pokoleń.

Zabieg na pierwsze pokolenie najczęściej wykonuje się w drugiej połowie czerwca, a na letnią generację w pierwszej połowie sierpnia.

Kolejne pokolenia

Wyloty motyli zimującego pokolenia zwójki bukóweczki rozpoczynają się mniej więcej dwa tygodnie później niż zwójki siatkóweczki – w pierwszej lub drugiej dekadzie czerwca. Okres lotu tego gatunku jest znacznie dłuższy (1,5 do nawet 2 miesięcy), a wyloty motyli są nieregularne i trudniej je interpretować. Zazwyczaj termin zwalczania zwójki bukóweczki przypada dopiero w drugiej połowie lipca, gdyż liczniejsze odłowy motyli obserwowane są dopiero w drugiej połowie czerwca i w pierwszej połowie lipca. Rozwój gąsienic zwójki bukóweczki po wylęgu przebiega inaczej niż u zwójki siatkóweczki. Jest on znacznie powolniejszy i przesunięcie

zabiegu zwalczającego o kilka dni nie wpłynie istotnie na jego skuteczność. Rozwój gąsienic zwójki siatkóweczki przebiega znacznie szybciej i dużo większe znaczenie ma odpowiedni termin wykonania zabiegu.

Wyloty coraz wcześniejsze

W ostatnich latach wyraźnie zaznacza się tendencja wcześniejszych wylotów motyli zwójki bukóweczki. W 2011 roku największą liczbę osobników tego gatunku odłowiono do pułapek w pierwszej połowie czerwca. W takiej sytuacji zabieg powinien być wykonany odpowiednio wcześniej, już w pierwszej połowie lipca. Najczęściej w czerwcu wykonywane są zabiegi przeciwko owocówce jabłkóweczce i zwójce siatkóweczce, które niszczą jednocześnie gąsienice zwójki bukóweczki wylęgnięte z jaj złożonych przez motyle, które wyleciały w pierwszej fazie lotu. Tak więc zabieg zwalczający pozostałą frakcję pierwszego pokolenia należy wykonać zazwyczaj w trzeciej dekadzie lipca.

Wydłubka oczateczka – zwalczanie

Jest to też optymalny termin zwalczania wydłubki oczateczki. W niektóre sezony obserwowane jest dość liczne letnie pokolenie zwójki bukóweczki, którego motyle lecą na przełomie sierpnia i września. Nie zawsze jednak z jaj zdążą się wylęgnąć gąsienice.

coragen steward coragen 200 scOptymalne terminy zastosowania insektycydów

W ostatnim roku do zwalczania owocówki jabłkóweczki został zarejestrowany nowy insektycyd – Coragen 200 SC. Jest to środek nowej generacji, należący do zupełnie nowej grupy chemicznej, bardzo wysoce skuteczny w zwalczaniu owocówki, a jednocześnie całkowicie bezpieczny dla fauny pożytecznej.

Coragen 200 SC – terminy stosowania

Optymalnym okresem wykorzystania tego preparatu jest pierwszy termin zwalczania owocówki jabłkóweczki (w pierwszej lub drugiej dekadzie czerwca). W wielu sadach zabieg ten może wystarczyć do skutecznego zniszczenia pierwszego pokolenia owocówki, bowiem okres działania tego środka wynosi około 3 tygodni. Preparat ten będzie jednocześnie zwalczał wylęgające się w tym okresie gąsienice zwójkówek liściowych.

Steward 30 WG / Rumo 30 WG

Do zwalczania zwójkówek liściowych w lipcu i sierpniu bardzo przydatny jest z kolei preparat Steward 30 WG (występujący także pod nazwą handlową Rumo 30 WG), który zwalcza gąsienice w różnym stopniu zaawansowania w rozwoju, czyli w sytuacji nawet spóźnienia zabiegu, zniszczy nam również większe gąsienice.

Preparat Steward 30 WG / Rumo 30 WG odznacza się dużą stabilnością, jest trudno zmywalny i dzięki temu wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu gąsienic zwójkówek. Okres jego działania wynosi również około 3 tygodni, co jest niezwykle cenne przy zwalczaniu zwójkówek w tym okresie, kiedy praktycznie cały czas trwa wylęganie gąsienic.

Wzrost szkodliwości zwójkówek

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost szkodliwości letnich pokoleń zwójkówek. Jednym z głównych czynników takiej sytuacji są korzystne warunki temperaturowe w drugiej połowie lata i wczesnej jesieni. W 2011 roku wrzesień i pierwsza połowa października były wyjątkowo ciepłe i w wielu sadach poziom uszkodzeń owoców przez gąsienice zwójkówek liściowych był bardzo wysoki. Zastosowanie do zwalczania zwójkówek w lipcu i sierpniu preparatu Steward 30 WG, który ma długi okres działania, znacznie ułatwia walkę z tą groźną grupą szkodników.

Bezpieczeństwo fauny pożytecznej

Na zakończenie warto podkreślić, że zarówno Coragen 200 SC, jak i Steward 30 WG / Rumo 30 WG są całkowicie bezpieczne dla fauny pożytecznej, która wspomaga nas w walce ze szkodnikami i odgrywa dużą rolę w utrzymaniu równowagi w przyrodzie.

magazyn doradca sadownicy