Bellis 38 WG – nowe zastosowanie w ochronie gruszek

gruszkiChoroby przechowalnicze sprawiają sadownikom sporo problemów. Aby zatem zapobiec stratom wynikającym z wystąpienia chorób przechowalniczych konieczne są działania profilaktyczne, które prowadzić trzeba jeszcze podczas wzrostu owoców w sadzie. Ostatecznym terminem na tego rodzaju reakcje jest kilkutygodniowy okres poprzedzający zbiory owoców, kiedy można jeszcze użyć najefektywniejszego fungicydu.

Takim kompleksowym fungicydem dopuszczonym w Polsce, powszechnie używanym od dwóch lat do ochrony jabłek przed gorzką zgnilizną jest Bellis 38 WG produkcji firmy BASF.

Od tego sezonu rejestracja wymienionego środka została rozszerzona i można stosować go także w ochronie gruszek – przed chorobami przechowalniczymi – gorzką zgnilizną gruszek i mokrą zgnilizną gruszek.

Środek ten, ze względu na skład, stanowi dopełnienie całorocznej ochrony jabłoni i gruszy, z uwzględnieniem zasad zgodnych z racjonalną strategią antyodpornościową. Bellis 38 WG zawiera bowiem dwie uzupełniające się pod względem efektywności substancje czynne – boskalid (związek z grupy anilidów) i piraklostrobinę (związek z grupy strobiluryn). Poprzez ich przynależność do różnych grup chemicznych, o różnym mechanizmie działania nie dochodzi po zastosowaniu fungicydu do selekcji form odpornych patogenów wywołujących zgnilizny (gorzką i mokrą) owoców ziarnkowych.

Bellis 38 WGBellis 38 WG jako fungicyd układowy (systemiczny), tj. krążący w roślinie, z jej sokami dociera do wszystkich organów (w tym owoców), zabezpieczając przed grzybami chorobotwórczymi nawet te, na które nie został naniesiony podczas zabiegu.

Zarówno w przypadku ochrony jabłoni, jak i grusz, zalecana dawka dla jednorazowego stosowania środka wynosi 0,8 kg/ha. W sezonie dopuszczalne jest wykonanie 2 zabiegów (w każdym wymienionym rodzaju drzew), co 8–14 dni. Rekomenduje się raczej jednorazową aplikację fungicydu na 7–21 dni przed zbiorem jabłek czy gruszek, ale w razie dużego zagrożenia ze strony patogenów możliwe jest dwukrotne zastosowanie środka – pierwszy raz na 3 tygodnie i następnie 1 tydzień przed zbiorem owoców.

Karencja tego fungicydu w przypadku jabłoni i grusz wynosi 7 dni.

Bellis 38 WG jest fungicydem, który bez problemów, z powodzeniem może być stosowany w sadach prowadzących produkcję zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin (już wkrótce obowiązującymi w całej Unii Europejskiej) oraz polskiego systemu jakości bezpieczeństwa żywności potwierdzonego certyfikatem – Integrowana Produkcja (IP). Po dostosowaniu przez Federację Rosyjską najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP=MRL) boskalidu i piraklostrobiny do norm europejskich, nie powinno być także problemów (przy zachowaniu rekomendowanego terminu użycia tego fungicydu) ze sprzedażą jabłek i gruszek do Rosji.